Bài dự thi về “Tìm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính” tỉnh Bắc Kạn năm 2019

Họ và tên: Nông Thị Thảo

Đơn vị công tác: Văn phòng Sở – Sở Công Thương Bắc Kạn.

Số điện thoại : 0962 77 99 66

          Tên giải pháp cải cách hành chính: “Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn”

          Lý do chọn giải pháp: Để nâng chỉ nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả về công tác cải cách thủ tục hành chính. Với các chỉ tiêu giao của UBND tỉnh về việc thực hiện tỷ lệ % mức độ 3, 4 hàng năm và thực trạng của đơn vị là việc tiếp nhận TTHC tại đơn vị chủ yếu là trực tiếp, bản thân nhận thấy việc nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, giảm thời gian tiếp nhận, trả TTHC, trách nhũng nhiễu phiền hà,giảm chi phí cho các tổ chức, cá nhân là vô cùng quan trọng, cần thiết. Do đó là một công chức được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu công tác CCHC tại đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện giải pháp nêu trên.

          Nội dung của giải pháp:

Bản thân đã tham mưu Thông báo thực hiện tiếp nhận 109/113 TTHC, (đạt tỷ lệ 96,46%) qua phần mềm công trực tuyến mức độ 3, 4. Tuy nhiên thực tế cho thấy sau khi thông báo, việc tiếp nhận và trả TTHC tại đơn vị vẫn chủ yếu được các tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp. Để cải thiện vấn đề này, bản thân đã tìm hiểu toàn bộ các TTHC thường xuyên phát sinh tại đơn vị cho thấy có 04 TTHC với thành phần hồ sơ đơn giản, không thực hiện thu phí, lệ phí, do đó có thể thực hiện 100% tiếp nhận trực tuyến mức 3, 4 đó là: Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông báo hoạt động khuyến mại; Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Bản thân đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện cụ thể như sau:

– Tham mưu văn bản gửi các tổ chức, cá nhân thường xuyên thực hiện 04 TTHC nêu trên đến Sở Công Thương để tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, (Có danh sách các tổ chức, cá nhân gửi kèm theo Phụ lục số 01).

– Kê khai lần đầu cho các tổ chức, cá nhân; đơn vị cam kết hỗ trợ 100% cho các tổ chức, cá nhân còn vướng trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các hình thức: in tờ hướng dẫn triển khai thực hiện, gửi kèm hướng dẫn theo Phụ lục 02; đăng tải toàn bộ thông tin TTHC lên website của đơn vị; hướng dẫn trực tiếp bằng điện thoại, hỗ trợ trực tuyến qua phần mềm điều khiển từ xa TeamViewer, UltraViewer… để đảm bảo các tổ chức, cá nhân đều có thể nộp được hồ sơ trực tuyến, đồng thời các tổ chức, cá nhân cam kết nộp hồ sơ trực tuyến.

Khi mới triển khai, nội dung này rất khó bởi để đổi mới tư duy của các tổ chức, cá nhân đến nộp TTHC theo phương thức trực tuyến không phải dễ. Bằng những hình thức hướng dẫn nêu trên bản thân được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận 1 cửa đã dùng các biện pháp thuyết phục, cương quyết, cam kết 02 bên để thay đổi tư duy cho các tổ chức, cá nhân đến nộp TTHC.

Kết quảsau khi triển khai, năm 2018 đơn vị đã tiếp nhận 450 hồ sơ của 04 TTHC trên, tiếp nhận trực tuyến là 416, đạt tỷ lệ 91,25% . 9 tháng năm 2019, đơn vị tiếp nhận 857 hồ sơ của 04 TTHC nêu trên và được tiếp nhận trực tuyến100%, có biểu Phụ lục 05 gửi kèm. Trong năm 2019 do thấy việc triển khai các bước đạt được hiệu quả cao, bản thân tiếp tục tham mưu cho đơn vị triển khai đến 02 TTHC về Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Kết quả cho thấy 9 tháng đầu năm đơn vị tiếp nhận 29 hồ sơ, trong đó 26 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt tỷ lệ 89,65%, có Phụ lục 06 gửi kèm.

Ngoài việc triển khai chi tiết đến 06 TTHC nêu trên, đối với các TTHC khác, đơn vị vẫn tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân để nộp trực tuyến. Kết quả trong năm 2018 đơn vị tiếp nhận 435 hồ sơ trực tuyến/569 hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị, đạt tỷ lệ 76,45%; 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị tiếp nhận 886 hồ sơ trực tuyến /971 hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị, đạt tỷ lệ 91,25%, (có danh sách chi tiết các TTHC gửi kèm theo Phụ lục số 07, 08).

Mặt khác sau khi triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 số lượng hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại rất nhiều, trung bình mỗi ngày tiếp nhận trên 10 hồ sơ, do đó việc tiếp nhận, thực hiện Biên nhận trả cho các tổ chức, cá nhân rất mất thời gian, (gửi kèm mẫu Biên nhận hồ sơ trực tiếp theo Phụ lục số 03). Do đó để giảm thời gian thực hiện biên nhận Thông báo hoạt động khuyến mại cho các tổ chức, cá nhân, bản thân được giao phụ trách công tác 1 cửa đã chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 23/5/2018 tức là hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sau khi gửi hồ sơ đến Sở Công Thương thì không phải thực hiện Biên nhận hồ sơ mà hồ sơ xác nhận đã thông báo đến Sở Công Thương được tính căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông qua mã hồ sơ mà hệ thống trực tuyến cung cấp, có ví dụ thông tin tra cứu mã hồ sơ theo Phụ lục 04 gửi kèm.

          Đánh giá lợi ích của giải pháp:

Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, đây là một trong những tiêu chí nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân ở xa như (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên… vẫn có thể nộp được hồ sơ trực tuyến, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC;

– Tránh được nhũng nhiễu tiêu cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại đơn vị;

– Giảm chi phí thời gian của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị. Vì trước đây khi nhận trực tiếp, cán bộ 1 cửa của đơn vị phải thực hiện bước Biên nhận hồ sơ, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 10 hồ sơ, mỗi biên nhân nhận đơn vị làm để trả cho tổ chức, cá nhân khoảng 10 đến 15 phút tùy thông tin thông báo khuyến mại của đơn vị, theo đó trung bình mỗi ngày giảm được 02giờ làm việc hành chính/ngày. Sau khi nhận trực tuyến, việc xác nhận thông tin đã nộp đến đơn vị được căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông qua mã hồ sơ mà hệ thống trực tuyến cung cấp.

          Phương án triển khai trong thực tiễn:

Bước 1: Khảo sát số lượng hồ sơ phát sinh của đơn vị;

Bước 2: Xác định TTHC sẽ thực hiện triển khai sau khi nghiên cứu thành phần hồ sơ đơn giản, không thực hiện thu phí, lệ phí, dễ triển khai;

Bước 3: Thông báo đến các đối tượng thường xuyên thực hiện TTHC để được hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ để đổi mới tư duy của các tổ chức, cá nhân về việc nộp trực tuyến;

Bước 4: Trực tiếp khai báo lần đầu cho các tổ chức, cá nhân; Đơn vị cam kết hỗ trợ 100% cho các tổ chức cá nhân thông qua các hình thức trực tiếp, gián tiếp để đảm bảo các tổ chức, cá nhân đều có thể nộp được hồ sơ trực tuyến; các tổ chức, cá nhân cam kết nộp hồ sơ trực tuyến.

Sau hơn 01 năm triển khai, đơn vị đã nhận được phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân khi nộp trực tuyến TTHC, kết quả cho thấy tỷ lệ nộp trực tuyến tại đơn vị đã trên 91%. Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tuy không phải là những sáng kiến lớn, không mang nhiều nội hàm tính mới song nội dung giải pháp có thể triển khai nhân rộng đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả nhằm mục tiêu chung nâng cao chỉ số cải cách tỉnh Bắc Kạn trong năm 2019 cũng như các năm tiếp theo./.

Phương Thảo (Sở Công Thương)

 

 

 

 

Phụ lục 01

Danh sách các tổ chức, cá nhân đơn vị đã thực hiện hướng dẫn tuyên truyền

 

STTCá nhânTổ chức
Đào Thị ThuỷChi nhánh Công ty TNHH DVTM xe máy Thái Nguyên
Địch Phương LanMobiFone Tỉnh Bắc Kạn
Đinh Ngọc ThuCTy Cổ Phần Thế Giới Di Động Chi nhánh Bắc Kạn
Lôi Quỳnh LyVNPT Bắc Kạn
Lương Thế VũNhà máy bánh kẹo Biscafun
Nguyễn Diệu HuyềnChi nhánh Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam tại Bắc Kạn
Nguyễn Thị Thu ThảoCông ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân -CALOFIC
Phạm Thị Thu ThủyChi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thái Nguyên
Vũ Thị DungCông ty Cổ phần dược Hậu Giang, Chi nhánh Thái Nguyên
Nguyễn Minh TâmChi nhánh xăng dầu Bắc Kạn
Trần Thị Thu HườngCông ty Cổ phần ANGEL Việt Nam
Lai Thể VânCông ty Cổ phần Vifon – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Phạm Ngọc QuýCông ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô
Hoàng Thị ThậpCông ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Huy
Dương Văn LuậnHộ kinh doanh
Hoàng Long HảiCông ty Cổ phần kinh doanh và thương mại dịch vụ VINPRO
Đỗ Anh TuấnViễn Thông A Bắc Kạn
Dương Thị ThủyMobiFone tỉnh Bắc Kạn
Hoàng Thị Thu HuyềnBưu điện tỉnh Bắc Kan
Ma Thị HồngTrung tâm điện Máy Hương Nam
Mai Thanh TrúcCông ty AJINOMOTO Việt Nam
Nguyễn Lê ViCông ty TNHH Kimberly clark Việt Nam
Nguyễn Thị Ái DiễmCông ty TNHH samsung electronics Việt Nam Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thanh MaiCN Công ty Cổ Phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Bắc Kạn
Nông Thị NgaHộ kinh doanh odessa
Phạm Ngọc TùngCông ty TNHH Miwon Việt Nam
Vũ Minh ÍchHộ kinh doanh

 

 

Phụ lục 02

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM MỘT CỬA

(Theo hướng dẫn của Sở TT&TT)

Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ:https://dichvucong.backan.gov.vn

Tại Trang chủ, chọn menu [DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN]

Chọn Sở Giao thông vận tải, hiện ra bảng, chọn Đăng ký tài khoản theo hình dưới đây:

 

 

Tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách điền đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng, kết thúc chọn [Đăng ký].

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân cần phải ghi nhớ các thông tin đăng ký để đăng nhập (tên tài khoản và mật khẩu).

Bước 2: Đăng nhập hệ thông bằng tài khoản đã đăng ký.

Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ đăng nhập như sau:

Điền tên tài khoản và mật khẩu của quý khách, chọn [Đăng nhập]

Giao diện dịch vụ hành chính công sẽ hiện ra như sau:

Tổ chức, cá nhân nhập tên TTHC hoặc cụm từ liên quan vào hộp tìm kiếm hoặc chọn trực tiếp TTHC cần giải quyết tại danh sách TTHC, sau khi chọn, hệ thống hiện ra bảng như sau:

Chọn “Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến”. Sau khi chọn hệ thống sẽ hiện ra bảng tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cá nhân tiến hành khai báo thông tin cũng như đính kèm các tài liệu liên quan vào các mục tương ứng trong bảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03 Mẫu biên nhận thông báo Khuyến mại

(Sau khi triển khai nộp trực tuyến đơn vị đã giảm được thời gian làm biên nhận Hồ sơ thông báo khuyến mại)

SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

BỘ PHẬN TN VÀ TKQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 6 năm 2017

BIÊN NHẬN

HỒ SƠ THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

 1. Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Sở Công Thương Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ của: Công ty Cổ phần Thế giới Di động;

Địa chỉ trụ  sở chính: Tổ 1, phương  Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung:

– Tên chương trình khuyến mại: “SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 MÀU TÍM KHÓI – TẶNG QUÀ”;

– Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 07/07/2017;

– Địa bàn khuyến mại: Trên toàn tỉnh Bắc Kạn;

– Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 màu tím khói;

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Sim GoGo 4G miến phí 3 tháng + Bao da + loa đổi màu;

– Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng mua sắm sản phẩm SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 màu tím khói;

– Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (ước tính): 117.250.000VHĐ.

 1. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thực hiện khuyến mại số 07/07/2017-KD.TGDD  ngày 23/6/2017.

Bắc Kạn, ngày 28  tháng 6  năm 2017

Người nộp hồ sơ

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

……………………….

Bộ phận TN&TKQ

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

Phụ lục 04

KẾT QUẢ SAU KHI NỘP TRỰC TUYẾN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRA THÔNG TIN TRÊN PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG

(Thông tin này thay thế Biên nhận thông báo Khuyến mại trước đây)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 05

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 CỦA 04 TTHC

STTLĩnh vực/Thủ tụcMức độTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếpTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyếnTổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp
Năm 2018Tổng cộng (hồ sơ) 34416450
 Tỷ lệ % 7,55%92,45% 
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương433740
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương4112
Thông báo hoạt động khuyến mại30381381
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại302727
Năm 2019Tổng cộng (hồ sơ) 0857857
Tỷ lệ % 0%100% 
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương32727
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương344
Thông báo hoạt động khuyến mại3792792
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại33434

 

 

Phụ lục 06

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 CỦA 02 TTHC TRIỂN KHAI NĂM 2019

STTLĩnh vực/Thủ tụcMức độTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếpTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyếnTổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp
Năm 2019Tổng cộng (hồ sơ)32629
Tỷ lệ %10,34%89,66%
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu422426
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu4123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 07

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 NĂM 2018

STTLĩnh vực/Thủ tụcMức độTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếpTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyếnTổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp
Tổng cộng (hồ sơ) 134435569
 1. Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu
  
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công3000
Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép3000
 1. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3101
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3000
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3000
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3000
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3000
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3000
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)3101
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)4000
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)4000
 1. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương200
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3000
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ3000
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ3000
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương323023
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương316016
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3000
 1. Lĩnh vực hóa chất
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm3000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Đ. Lĩnh vực Điện
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện200
Cấp lại thẻ an toàn điện3000
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện3000
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương3000
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ4000
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)3000
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương3404
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương3000
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương200
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương3000
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương3000
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương3000
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương3000
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương3000
Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện.20
Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện.20
 1. Lĩnh vực Công nghiệp nặng
Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất20
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất20
 1. Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
 1. Lĩnh vực Dầu khí
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m33000
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m33000
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m33000
 1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương433740
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương4112
Thông báo hoạt động khuyến mại30381381
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại302727
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam35914
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam34711
Hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua sản phẩm nông lâm nghiệp cho người dân để chế biến, tiêu thụ20
Hỗ trợ chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm20
 1. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương3000
Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương3000
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương3202
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương3404
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương3000
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp3000
 1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)40
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)40
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu3404
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu4202
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu40
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu3808
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu411112
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu40
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá3000
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá4112
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá4000
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3000
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3000
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3000
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3000
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3000
 1. Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai3101
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải4000
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải4000
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải4000
 1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện3101
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện3000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện3606
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện3000
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương4617
Ô. Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng3000
 1. Lĩnh vực Giám định thương mại
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại3000
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại3000
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh3000
 1. Lĩnh vực Quản lý chợ
Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 13000
Phê duyệt nội quy chợ hạng 13000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 08

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 NĂM 2019

STTLĩnh vực/Thủ tụcMức độTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếpTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyếnTổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp
Tổng cộng (hồ sơ)85886971
 1. Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu
  
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công30
Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép30
 1. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
    
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá322
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá30
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá30
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá30
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)40
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)40
 1. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương322
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương30
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ30
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ30
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương31717
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương31212
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp0
 1. Lĩnh vực hóa chất
3
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm30
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Đ. Lĩnh vực Điện
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện30
Cấp lại thẻ an toàn điện30
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện30
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương30
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ40
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)311
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương311
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương30
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương30
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương30
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương30
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương30
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương30
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương30
Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện.222
Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện.244
 1. Lĩnh vực Công nghiệp nặng
Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất222
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất277
 1. Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
 1. Lĩnh vực Dầu khí
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m330
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m330
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m330
 1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
0
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương32727
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương344
Thông báo hoạt động khuyến mại3792792
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại33434
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam344
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam311
 1. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
0
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương30
Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương30
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương466
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương40
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương333
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp40
 1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)40
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)40
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu40
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu40
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu38210
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu422426
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu4123
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá311
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá4213
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá40
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương30
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương30
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương30
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương30
 1. Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG311
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải40
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải40
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải40
 1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện322
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện30
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương344
Ô. Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng30
 1. Lĩnh vực Giám định thương mại
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại30
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại30
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh30
 1. Lĩnh vực Quản lý chợ
Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 130
Phê duyệt nội quy chợ hạng 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Họ và tên: Nông Thị Thảo

Đơn vị công tác: Văn phòng Sở – Sở Công Thương Bắc Kạn.

Số điện thoại : 0962 77 99 66

          Tên giải pháp cải cách hành chính: “Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn”

          Lý do chọn giải pháp: Để nâng chỉ nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Công Thương thì một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện có hiệu quả về công tác cải cách thủ tục hành chính. Với các chỉ tiêu giao của UBND tỉnh về việc thực hiện tỷ lệ % mức độ 3, 4 hàng năm và thực trạng của đơn vị là việc tiếp nhận TTHC tại đơn vị chủ yếu là trực tiếp, bản thân nhận thấy việc nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, giảm thời gian tiếp nhận, trả TTHC, trách nhũng nhiễu phiền hà,giảm chi phí cho các tổ chức, cá nhân là vô cùng quan trọng, cần thiết. Do đó là một công chức được giao nhiệm vụ chủ trì tham mưu công tác CCHC tại đơn vị đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện giải pháp nêu trên.

          Nội dung của giải pháp:

Bản thân đã tham mưu Thông báo thực hiện tiếp nhận 109/113 TTHC, (đạt tỷ lệ 96,46%) qua phần mềm công trực tuyến mức độ 3, 4. Tuy nhiên thực tế cho thấy sau khi thông báo, việc tiếp nhận và trả TTHC tại đơn vị vẫn chủ yếu được các tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp. Để cải thiện vấn đề này, bản thân đã tìm hiểu toàn bộ các TTHC thường xuyên phát sinh tại đơn vị cho thấy có 04 TTHC với thành phần hồ sơ đơn giản, không thực hiện thu phí, lệ phí, do đó có thể thực hiện 100% tiếp nhận trực tuyến mức 3, 4 đó là: Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông báo hoạt động khuyến mại; Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại. Bản thân đã tham mưu cho lãnh đạo đơn vị thực hiện cụ thể như sau:

– Tham mưu văn bản gửi các tổ chức, cá nhân thường xuyên thực hiện 04 TTHC nêu trên đến Sở Công Thương để tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, 4, (Có danh sách các tổ chức, cá nhân gửi kèm theo Phụ lục số 01).

– Kê khai lần đầu cho các tổ chức, cá nhân; đơn vị cam kết hỗ trợ 100% cho các tổ chức, cá nhân còn vướng trong quá trình nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các hình thức: in tờ hướng dẫn triển khai thực hiện, gửi kèm hướng dẫn theo Phụ lục 02; đăng tải toàn bộ thông tin TTHC lên website của đơn vị; hướng dẫn trực tiếp bằng điện thoại, hỗ trợ trực tuyến qua phần mềm điều khiển từ xa TeamViewer, UltraViewer… để đảm bảo các tổ chức, cá nhân đều có thể nộp được hồ sơ trực tuyến, đồng thời các tổ chức, cá nhân cam kết nộp hồ sơ trực tuyến.

Khi mới triển khai, nội dung này rất khó bởi để đổi mới tư duy của các tổ chức, cá nhân đến nộp TTHC theo phương thức trực tuyến không phải dễ. Bằng những hình thức hướng dẫn nêu trên bản thân được giao nhiệm vụ phụ trách bộ phận 1 cửa đã dùng các biện pháp thuyết phục, cương quyết, cam kết 02 bên để thay đổi tư duy cho các tổ chức, cá nhân đến nộp TTHC.

Kết quảsau khi triển khai, năm 2018 đơn vị đã tiếp nhận 450 hồ sơ của 04 TTHC trên, tiếp nhận trực tuyến là 416, đạt tỷ lệ 91,25% . 9 tháng năm 2019, đơn vị tiếp nhận 857 hồ sơ của 04 TTHC nêu trên và được tiếp nhận trực tuyến100%, có biểu Phụ lục 05 gửi kèm. Trong năm 2019 do thấy việc triển khai các bước đạt được hiệu quả cao, bản thân tiếp tục tham mưu cho đơn vị triển khai đến 02 TTHC về Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu và Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu. Kết quả cho thấy 9 tháng đầu năm đơn vị tiếp nhận 29 hồ sơ, trong đó 26 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến, đạt tỷ lệ 89,65%, có Phụ lục 06 gửi kèm.

Ngoài việc triển khai chi tiết đến 06 TTHC nêu trên, đối với các TTHC khác, đơn vị vẫn tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân để nộp trực tuyến. Kết quả trong năm 2018 đơn vị tiếp nhận 435 hồ sơ trực tuyến/569 hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị, đạt tỷ lệ 76,45%; 9 tháng đầu năm 2019, đơn vị tiếp nhận 886 hồ sơ trực tuyến /971 hồ sơ tiếp nhận tại đơn vị, đạt tỷ lệ 91,25%, (có danh sách chi tiết các TTHC gửi kèm theo Phụ lục số 07, 08).

Mặt khác sau khi triển khai tiếp nhận hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 số lượng hồ sơ Thông báo hoạt động khuyến mại rất nhiều, trung bình mỗi ngày tiếp nhận trên 10 hồ sơ, do đó việc tiếp nhận, thực hiện Biên nhận trả cho các tổ chức, cá nhân rất mất thời gian, (gửi kèm mẫu Biên nhận hồ sơ trực tiếp theo Phụ lục số 03). Do đó để giảm thời gian thực hiện biên nhận Thông báo hoạt động khuyến mại cho các tổ chức, cá nhân, bản thân được giao phụ trách công tác 1 cửa đã chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Nghị định 81/2018/NĐ-CP ngày 23/5/2018 tức là hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sau khi gửi hồ sơ đến Sở Công Thương thì không phải thực hiện Biên nhận hồ sơ mà hồ sơ xác nhận đã thông báo đến Sở Công Thương được tính căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống trong trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông qua mã hồ sơ mà hệ thống trực tuyến cung cấp, có ví dụ thông tin tra cứu mã hồ sơ theo Phụ lục 04 gửi kèm.

          Đánh giá lợi ích của giải pháp:

Nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn, đây là một trong những tiêu chí nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân ở xa như (Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thái Nguyên… vẫn có thể nộp được hồ sơ trực tuyến, giảm chi phí cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC;

– Tránh được nhũng nhiễu tiêu cực trong việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại đơn vị;

– Giảm chi phí thời gian của cán bộ tiếp nhận và trả kết quả tại đơn vị. Vì trước đây khi nhận trực tiếp, cán bộ 1 cửa của đơn vị phải thực hiện bước Biên nhận hồ sơ, trung bình mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 10 hồ sơ, mỗi biên nhân nhận đơn vị làm để trả cho tổ chức, cá nhân khoảng 10 đến 15 phút tùy thông tin thông báo khuyến mại của đơn vị, theo đó trung bình mỗi ngày giảm được 02giờ làm việc hành chính/ngày. Sau khi nhận trực tuyến, việc xác nhận thông tin đã nộp đến đơn vị được căn cứ theo ngày ghi nhận trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến thông qua mã hồ sơ mà hệ thống trực tuyến cung cấp.

          Phương án triển khai trong thực tiễn:

Bước 1: Khảo sát số lượng hồ sơ phát sinh của đơn vị;

Bước 2: Xác định TTHC sẽ thực hiện triển khai sau khi nghiên cứu thành phần hồ sơ đơn giản, không thực hiện thu phí, lệ phí, dễ triển khai;

Bước 3: Thông báo đến các đối tượng thường xuyên thực hiện TTHC để được hướng dẫn, tuyên truyền, hỗ trợ để đổi mới tư duy của các tổ chức, cá nhân về việc nộp trực tuyến;

Bước 4: Trực tiếp khai báo lần đầu cho các tổ chức, cá nhân; Đơn vị cam kết hỗ trợ 100% cho các tổ chức cá nhân thông qua các hình thức trực tiếp, gián tiếp để đảm bảo các tổ chức, cá nhân đều có thể nộp được hồ sơ trực tuyến; các tổ chức, cá nhân cam kết nộp hồ sơ trực tuyến.

Sau hơn 01 năm triển khai, đơn vị đã nhận được phản hồi tích cực từ các tổ chức, cá nhân khi nộp trực tuyến TTHC, kết quả cho thấy tỷ lệ nộp trực tuyến tại đơn vị đã trên 91%. Giải pháp nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của các tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của Sở Công Thương tỉnh Bắc Kạn tuy không phải là những sáng kiến lớn, không mang nhiều nội hàm tính mới song nội dung giải pháp có thể triển khai nhân rộng đến các đơn vị trên địa bàn tỉnh một cách thiết thực, hiệu quả nhằm mục tiêu chung nâng cao chỉ số cải cách tỉnh Bắc Kạn trong năm 2019 cũng như các năm tiếp theo./.

Phương Thảo (Sở Công Thương)

 

 

 

 

Phụ lục 01

Danh sách các tổ chức, cá nhân đơn vị đã thực hiện hướng dẫn tuyên truyền

 

STTCá nhânTổ chức
Đào Thị ThuỷChi nhánh Công ty TNHH DVTM xe máy Thái Nguyên
Địch Phương LanMobiFone Tỉnh Bắc Kạn
Đinh Ngọc ThuCTy Cổ Phần Thế Giới Di Động Chi nhánh Bắc Kạn
Lôi Quỳnh LyVNPT Bắc Kạn
Lương Thế VũNhà máy bánh kẹo Biscafun
Nguyễn Diệu HuyềnChi nhánh Công ty Cổ phần MediaMart Việt Nam tại Bắc Kạn
Nguyễn Thị Thu ThảoCông ty TNHH Dầu Thực Vật Cái Lân -CALOFIC
Phạm Thị Thu ThủyChi nhánh Công ty cổ phần Traphaco tại Thái Nguyên
Vũ Thị DungCông ty Cổ phần dược Hậu Giang, Chi nhánh Thái Nguyên
Nguyễn Minh TâmChi nhánh xăng dầu Bắc Kạn
Trần Thị Thu HườngCông ty Cổ phần ANGEL Việt Nam
Lai Thể VânCông ty Cổ phần Vifon – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Phạm Ngọc QuýCông ty TNHH Dược Phẩm Đông Đô
Hoàng Thị ThậpCông ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ngọc Huy
Dương Văn LuậnHộ kinh doanh
Hoàng Long HảiCông ty Cổ phần kinh doanh và thương mại dịch vụ VINPRO
Đỗ Anh TuấnViễn Thông A Bắc Kạn
Dương Thị ThủyMobiFone tỉnh Bắc Kạn
Hoàng Thị Thu HuyềnBưu điện tỉnh Bắc Kan
Ma Thị HồngTrung tâm điện Máy Hương Nam
Mai Thanh TrúcCông ty AJINOMOTO Việt Nam
Nguyễn Lê ViCông ty TNHH Kimberly clark Việt Nam
Nguyễn Thị Ái DiễmCông ty TNHH samsung electronics Việt Nam Thái Nguyên
Nguyễn Thị Thanh MaiCN Công ty Cổ Phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT tại Bắc Kạn
Nông Thị NgaHộ kinh doanh odessa
Phạm Ngọc TùngCông ty TNHH Miwon Việt Nam
Vũ Minh ÍchHộ kinh doanh

 

 

Phụ lục 02

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN TRÊN PHẦN MỀM MỘT CỬA

(Theo hướng dẫn của Sở TT&TT)

Bước 1: Tổ chức, cá nhân truy cập địa chỉ:https://dichvucong.backan.gov.vn

Tại Trang chủ, chọn menu [DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN]

Chọn Sở Giao thông vận tải, hiện ra bảng, chọn Đăng ký tài khoản theo hình dưới đây:

 

 

Tiến hành đăng ký tài khoản bằng cách điền đầy đủ thông tin vào các ô tương ứng, kết thúc chọn [Đăng ký].

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân cần phải ghi nhớ các thông tin đăng ký để đăng nhập (tên tài khoản và mật khẩu).

Bước 2: Đăng nhập hệ thông bằng tài khoản đã đăng ký.

Hệ thống sẽ hiện ra cửa sổ đăng nhập như sau:

Điền tên tài khoản và mật khẩu của quý khách, chọn [Đăng nhập]

Giao diện dịch vụ hành chính công sẽ hiện ra như sau:

Tổ chức, cá nhân nhập tên TTHC hoặc cụm từ liên quan vào hộp tìm kiếm hoặc chọn trực tiếp TTHC cần giải quyết tại danh sách TTHC, sau khi chọn, hệ thống hiện ra bảng như sau:

Chọn “Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến”. Sau khi chọn hệ thống sẽ hiện ra bảng tiếp nhận hồ sơ, tổ chức cá nhân tiến hành khai báo thông tin cũng như đính kèm các tài liệu liên quan vào các mục tương ứng trong bảng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 03 Mẫu biên nhận thông báo Khuyến mại

(Sau khi triển khai nộp trực tuyến đơn vị đã giảm được thời gian làm biên nhận Hồ sơ thông báo khuyến mại)

SỞ CÔNG THƯƠNG BẮC KẠN

BỘ PHẬN TN VÀ TKQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Kạn, ngày 28 tháng 6 năm 2017

BIÊN NHẬN

HỒ SƠ THÔNG BÁO THỰC HIỆN KHUYẾN MẠI

 1. Ngày 28 tháng 6 năm 2017, Sở Công Thương Bắc Kạn tiếp nhận hồ sơ của: Công ty Cổ phần Thế giới Di động;

Địa chỉ trụ  sở chính: Tổ 1, phương  Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Nội dung:

– Tên chương trình khuyến mại: “SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 MÀU TÍM KHÓI – TẶNG QUÀ”;

– Thời gian khuyến mại: Từ ngày 01/7/2017 đến hết ngày 07/07/2017;

– Địa bàn khuyến mại: Trên toàn tỉnh Bắc Kạn;

– Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 màu tím khói;

– Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Sim GoGo 4G miến phí 3 tháng + Bao da + loa đổi màu;

– Đối tượng được hưởng khuyến mại: Tất cả khách hàng mua sắm sản phẩm SAMSUNG GALAXY S8 PLUS G955 màu tím khói;

– Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (ước tính): 117.250.000VHĐ.

 1. Hồ sơ gồm:

– Thông báo thực hiện khuyến mại số 07/07/2017-KD.TGDD  ngày 23/6/2017.

Bắc Kạn, ngày 28  tháng 6  năm 2017

Người nộp hồ sơ

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

 

……………………….

Bộ phận TN&TKQ

(ký và ghi rõ họ và tên)

 

 

 

 

 

…………………..

 

 

 

Phụ lục 04

KẾT QUẢ SAU KHI NỘP TRỰC TUYẾN CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRA THÔNG TIN TRÊN PHẦN MỀM DỊCH VỤ CÔNG

(Thông tin này thay thế Biên nhận thông báo Khuyến mại trước đây)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 05

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 CỦA 04 TTHC

STTLĩnh vực/Thủ tụcMức độTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếpTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyếnTổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp
Năm 2018Tổng cộng (hồ sơ) 34416450
 Tỷ lệ % 7,55%92,45% 
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương433740
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương4112
Thông báo hoạt động khuyến mại30381381
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại302727
Năm 2019Tổng cộng (hồ sơ) 0857857
Tỷ lệ % 0%100% 
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương32727
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương344
Thông báo hoạt động khuyến mại3792792
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại33434

 

 

Phụ lục 06

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 CỦA 02 TTHC TRIỂN KHAI NĂM 2019

STTLĩnh vực/Thủ tụcMức độTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếpTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyếnTổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp
Năm 2019Tổng cộng (hồ sơ)32629
Tỷ lệ %10,34%89,66%
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu422426
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu4123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 07

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 NĂM 2018

STTLĩnh vực/Thủ tụcMức độTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếpTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyếnTổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp
Tổng cộng (hồ sơ) 134435569
 1. Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu
  
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công3000
Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép3000
 1. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
  
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3101
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3000
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá3000
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3000
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3000
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá3000
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)3101
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)4000
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)4000
 1. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương200
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3000
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ3000
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ3000
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương323023
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương316016
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp3000
 1. Lĩnh vực hóa chất
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm3000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp3000
Đ. Lĩnh vực Điện
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện200
Cấp lại thẻ an toàn điện3000
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện3000
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương3000
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ4000
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)3000
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương3404
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương3000
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương200
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương3000
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương3000
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương3000
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương3000
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương3000
Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện.20
Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện.20
 1. Lĩnh vực Công nghiệp nặng
Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất20
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất20
 1. Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam3000
 1. Lĩnh vực Dầu khí
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m33000
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m33000
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m33000
 1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương433740
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương4112
Thông báo hoạt động khuyến mại30381381
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại302727
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam35914
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam34711
Hỗ trợ các Doanh nghiệp, Hợp tác xã thu mua sản phẩm nông lâm nghiệp cho người dân để chế biến, tiêu thụ20
Hỗ trợ chi phí xây dựng và mua sắm trang thiết bị cho 02 điểm trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm20
 1. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương3000
Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương3000
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương3202
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương3404
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương3000
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp3000
 1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)40
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)40
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu3404
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu4202
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu40
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu3808
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu411112
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu40
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá3000
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá4112
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá4000
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3000
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3000
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương3000
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3000
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương3000
 1. Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai3101
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải4000
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải4000
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG4000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải3000
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải4000
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải4000
 1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện3101
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện3000
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện3606
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện3000
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương4617
Ô. Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng3000
 1. Lĩnh vực Giám định thương mại
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại3000
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại3000
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh3000
 1. Lĩnh vực Quản lý chợ
Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 13000
Phê duyệt nội quy chợ hạng 13000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục 08

TỔNG SỐ HỒ SƠ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ CÁC DVC MỨC 3, 4 NĂM 2019

STTLĩnh vực/Thủ tụcMức độTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tiếpTổng số hồ sơ tiếp nhận trực tuyếnTổng số hồ sơ tiếp nhận cả trực tuyến và trực tiếp
Tổng cộng (hồ sơ)85886971
 1. Lĩnh vực Xuất – Nhập khẩu
  
Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công30
Cấp Bản xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép30
 1. Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
    
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá322
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá30
Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá30
Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá30
Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)40
Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)40
 1. Lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp
 Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương322
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương30
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ30
Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ30
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương31717
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương31212
Thu hồi giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp0
 1. Lĩnh vực hóa chất
3
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm30
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp30
Đ. Lĩnh vực Điện
Huấn luyện và cấp mới thẻ an toàn điện30
Cấp lại thẻ an toàn điện30
Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện30
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương30
Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp thẻ bị mất hoặc bị hỏng thẻ40
Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)311
Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương311
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương30
Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương30
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương30
Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương30
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4kV tại địa phương30
Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương30
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương30
Thẩm định dự án/ thẩm định thiết kế cơ sở đầu tư các dự án hoặc điều chỉnh dự án/điều chỉnh thiết kế cơ sở công trình điện, nhà máy điện.222
Thẩm định thiết kế dự toán xây dựng/ thiết kế dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công dự toán xây dựng điều chỉnh công trình điện (trường hợp thiết kế 1 bước), nhà máy điện.244
 1. Lĩnh vực Công nghiệp nặng
Thẩm định dự án đầu tư /thiết kế cơ sở hoặc thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất222
Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh; thẩm định thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh đối với: Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo; công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản; công trình dầu khí; công trình hoá chất277
 1. Lĩnh vực Thương mại quốc tế
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
Gia hạn giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
Chấm dứt hoạt động  Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam40
 1. Lĩnh vực Dầu khí
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m330
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m330
Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m330
 1. Lĩnh vực Xúc tiến thương mại
0
Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương32727
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương344
Thông báo hoạt động khuyến mại3792792
Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại33434
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam344
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam311
 1. Lĩnh vực Quản lý cạnh tranh
0
Đăng ký Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương30
Xác nhận Đăng ký lại Hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung thuộc thẩm quyền của Sở Công Thương30
Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương466
Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt dộng bán hàng đa cấp tại địa phương40
Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương333
Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp40
 1. Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)40
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu (có hệ thống phân phối xăng dầu trên địa bàn 01 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)40
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu40
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu40
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu38210
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu422426
Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu4123
Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá311
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá4213
Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá40
Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương30
Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương30
Cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương30
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương30
Tiếp nhận, rà soát biểu mẫu kê khai giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương30
 1. Lĩnh vực Khí doanh khí
Lĩnh vực Khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG311
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải40
Lĩnh vực Khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG
Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải40
Lĩnh vực Khí thiên nhiên nén (CNG)
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG40
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải30
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải40
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải40
 1. Lĩnh vực an toàn thực phẩm
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện322
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện30
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho  tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương344
Ô. Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng30
 1. Lĩnh vực Giám định thương mại
Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại30
Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ giám định thương mại30
Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh30
 1. Lĩnh vực Quản lý chợ
Phê duyệt phương án bố trí, sắp xếp ngành nghề kinh doanh, sử dụng địa điểm kinh doanh tại chợ đối với chợ hạng 130
Phê duyệt nội quy chợ hạng 130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Chia sẻ :

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC

Bài viết mới

View Counter

004325
Views Today : 14
Views This Month : 722
Views This Year : 4992
Total views : 13760
Language
Skip to content