Trang chủTin tứcÝ kiến trả lời cử tri

Ý kiến trả lời cử tri

Phối hợp trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 7713/UBND-TH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ...

Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Công văn số 163/UBND-TH ngày 12 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX.

Phối hợp trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Văn bản số 7713/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc giải quyết kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV; trong đó, có nội dung giao Sở Công Thương phối  hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục 5 phần II Báo cáo số 38/BC-ĐĐBQH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Kạn, cụ thể ý kiến cử tri:

Trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 6533/UBND-TH ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc gải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV

Thực hiện Công văn số 7713/UBND-TH ngày 25 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị cử tri sau kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIV. Trong đó giao Sở Công Thương trả lời nội dung kiến nghị của cử tri nêu tại mục 1 phần II của Báo cáo số 38/BC-ĐĐBQH ngày 08/12/2020 của Đoàn đại biểu Quốc hội.

Trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX

Thực hiện Công văn số 6892/UBND-TH ngày 18/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2020, HĐND tỉnh khóa IX.

Bài VIẾT MỚI

View Counter

003901
Views Today : 4
Views This Month : 4
Views This Year : 3613
Total views : 12381
Language
Skip to content