Lãnh đạo sở

 

Giám đốc: Hoàng Hà Bắc

Lãnh đạo, điều hành chung toàn bộ công việc của          Sở, chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, HĐND, UBND         tỉnh và Bộ Công Thương về mọi mặt hoạt động; cụ         thể  là:

  1. Những công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành Công Thương theo phân công của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Công Thương.
  2. Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, cán bộ; quy hoạch, kế hoạch; tài chính; xây dựng cơ bản; thanh tra; thông tin thương mại; thi đua khen thưởng.

 

Phó Giám đốc: Trần Văn Cường

ĐT: 02093.872.777. Email: cuongtv.ct@backan.gov.vn– Thường trực khi Giám đốc sở đi công tác vắng; Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, bao gồm lĩnh vực cơ  khí, luyện kim, điện năng lượng mới, năng lượng tái tạo, hoá chất, vật liệu nổ công nghiệp, khai thác và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp chế biến thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, quản lý cụm công nghiệp và điểm công nghiệp;

– Trực tiếp theo dõi công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch, thẩm định các dự án đầu tư phát triển công nghiệp; Quản lý công tác khuyến công và công tác điện năng. Được Giám đốc uỷ quyền ký các loại văn bản, giấy phép thuộc phạm vị lĩnh vực được phân công.

 

Phó Giám đốc: Đinh Lâm Sáng

ĐT:02093.871.316. Email: sangdl.ct@backan.gov.vn     – Giúp Giám đốc sở phụ trách công tác quản lý nhà nước về thương mại, bao gồm các lĩnh vực lưu thông hàng hoá trên địa bàn, xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế, thương mại quốc tế;

– Trực tiếp theo dõi công tác quy hoạch phát triển quản lý chợ, công tác phục vụ các mặt hàng chính sách, cấp phép kinh doanh có điều kiện và Hội chợ. Được Giám đốc uỷ quyền ký các loại văn bản, giấy phép kinh doanh và kinh doanh có điều kiện thuộc phạm vị lĩnh vực được phân công.
View Counter

003457
Views Today :
Views This Month : 313
Views This Year : 2140
Total views : 10908
Language
Skip to content